Chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường-kinh nghiệm của Trung quốc, kinh nghiệm của Việt nam

Lược thuật nội dung một số bài tham luận về lý luận Chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường tổ chức tại Trung quốc từ 8 đến 9-11-2003

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!