Không nên làm tổn thương thêm di tích Mỹ Sơn\

Một số vấn đề về bảo vệ trước sự can thiệp ào ạt của công nghiệp du lịch tại khu di tích Mỹ Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Trương Đàn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!