Cần nhanh chóng có Luật Du lịch: 5 năm thi hành Pháp lệnh Du lịch (1999-2003)\

Kết quả 5 năm thục hiện Pháp lệnh Du lịch và sự cần thiết ra đời luật du lịch để đáp ứng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân

Lưu vào:
Tác giả chính: Bích Hạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!