Trích dẫn APA

Đình Hiệp. Châu Phi, miền đất tiềm năng đang được khơi dậy\.

Chicago Style Citation

Đình Hiệp. Châu Phi, Miền đất Tiềm Năng đang được Khơi Dậy\.

Trích dẫn MLA

Đình Hiệp. Châu Phi, Miền đất Tiềm Năng đang được Khơi Dậy\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.