Đánh giá đúng thực trạng, kiến nghị các giải pháp thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng\

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khai mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa IX, ngày 5-1-2004

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!