Tạo chuyển biến mới về chất lượng và nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội\

Bài viết của Thủ tướng Phan Văn Khải tổng kết về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong thời kỳ đổi mới, trình bày tại Hội nghị trung ương lần thứ 9 (tháng 1-2004)

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Văn Khải
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!