Trích dẫn APA

Báo cáo kiểm điểm nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng.

Chicago Style Citation

Báo Cáo Kiểm điểm Nửa đầu Nhiệm Kỳ Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Toàn Quốc Lần Thứ IX Của Đảng.

Trích dẫn MLA

Báo Cáo Kiểm điểm Nửa đầu Nhiệm Kỳ Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Toàn Quốc Lần Thứ IX Của Đảng.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.