Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cưú nước 1954-1975

Sách trình bày những sự iện lịch sử trong thời kỳ chiến tranh cục bộ (1965-1967) của quân và dân Việt Nam trên hai miền Nam - Bắc

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Bộ Quốc Phòng. Viện lịch sử quân sự Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7043 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn