Le milieu des empires\

Các tác giả phân tích lịch sử nguồn gốc hình thành các đế chế và các chính thể ở Liên Xô (cũ), Trung Quốc và các nước đạo Hồi; đánh giá mối quan hệ giữa các nước này như yếu tố quyết định sự phát triển của vùng trung á

Lưu vào:
Tác giả chính: René Cagnat
Đồng tác giả: Michel Jan
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Robert Laffort, 1990
Chủ đề:
Nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Các tác giả phân tích lịch sử nguồn gốc hình thành các đế chế và các chính thể ở Liên Xô (cũ), Trung Quốc và các nước đạo Hồi; đánh giá mối quan hệ giữa các nước này như yếu tố quyết định sự phát triển của vùng trung á
Số ISBN:2-221-069989-7