Histoire d'une gestion collective: le pouvoir partagé\

Tác giả phân tích các phương pháp quản lý nhà nước, các vấn đề thường gặp trong chế độ tập thể lãnh đạo và nguyên tắc phân chia quyền lực trong tập thể chính quyền

Lưu vào:
Tác giả chính: Daniel Verba
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Syros, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 370.19 H313t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn