Bùi Chang Chước tác giả của Quốc huy Việt Nam\

Bùi Chang Chước, tác giả của Quốc Huy Việt Nam đã được TTg. Chính phủ khẳng định, song còn gặp nhiều bất cập chưa có cách xử lý của các nhà quản lý trong việc xem xét giải thưởng Hồ Chí Minh

Lưu vào:
Tác giả chính: Phùng, Thanh Hương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!