Về tính chất chữa cháy và một số kiến nghị: Khảo cổ học Hoàng thành Thăng Long\

Từ những bài học kinh nghiệm, bài viết nêu kiến nghị và giải pháp để bảo tồn giá trị của Hàng thành Thăng Long và một số công trình cổ lịch sử Việt Nam (trong đó còn có: Mỹ Sơn, Luy Lâu, Cổ Loa, Trà Kiệu. Trà Bàn, Thanh Hà...)

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Việt
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!