1975-Vietnam: Vérités et réalités: Việt Nam 1975 - Chân lý và hiện thực\

Sách tập hợp các bài viết của các tác giả Việt Nam và nước ngoài ca ngợi cuộc tổng tiến công giải phóng miền Nam năm 1975, đặc biệt đề cao tinh thần yêu nước và anh dũng của nhân dân Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thế Anh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Đường Mới, 1985
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương