Trung quốc chống tiêu cực trong Đảng\

Về nội dung sửa đổi Điều lệ Đảng (có 178 điều) nhằm siết chặt kỷ cương và lấy lại lòng tin nơi dân chúng của ĐCS Trung quốc. Có 5 hình thức kỷ luật với cá nhân đảng viên mắc sai phạm. Đây được xem như bản tuyên ngôn chống tham nhũng trong nội bộ đảng cầm quyền...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Hà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!