Le Japon depuis 1945\

tác giả giới thiệu khái quát về đất nước, con người Nhật Bản, phân tích những đổi mới trong đời sống chính trị-kinh tế-xã hội Nhật Bản từ sau năm 1945 và đường lối phát triển của nước này nhằm giành một vị trí trên trường quốc tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Jean-Marie Bouissou
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Armand Colin, 1992
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 952 J109-o
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn