50 grandes dates de l'histoire mondiale\

Tác giả điểm và phân tích giá trị của 50 sự kiện lớn trong lịch sử loài người thời kỳ cổ đại đến nay, trong đó có sự kiện giải phóng miền Nam-Việt Nam năm 1975

Lưu vào:
Tác giả chính: Jules Schuler
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Belgique: Marabout, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 909 C311q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn