La guerre Francaise d'Indochine 1945-1954\

Tác giả phân tích các nguyên nhân của cuộc chiến tranh do thực dân Pháp gây ra ở Đông Dương, những diễn biến cơ bản và nguyên nhân thắng lợi của nhân dân Việt Nam-Lào-Campuchia dưới góc độ của những người Pháp tiến bộ

Lưu vào:
Tác giả chính: Alain Ruscio
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Editions Complexe, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7041 G506r
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn