Nhân dân lên án tổ chức phản động, phạm tội khủng bố\

Bài phóng sự lên án những hoạt động chống phá, gây rối tại Tây Nguyên ngày 10-4 của những tên Fulro phản động núp dưới tên gọi Tin Lành Đề Ga, Quỹ người Thượng nhằm chia rẽ sắc tộc, kích động làn sóng ly khai, gây chia rẽ đoàn kết các dân tộc thiểu số. Tiểu sử tóm tắt Ksor Kok...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Xuân Bân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!