économie monétaire et financière\

Sách bao gồm 120 vấn đề liên quan đến những học thuyết, cơ chế và chính sách quản lý tiền tệ và tài chính

Lưu vào:
Tác giả chính: Jean-Francois Goux
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: économica, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.4 E201-o
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn