économie monétaire et financière\

Sách bao gồm 120 vấn đề liên quan đến những học thuyết, cơ chế và chính sách quản lý tiền tệ và tài chính

Lưu vào:
Tác giả chính: Jean-Francois Goux
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: économica, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách bao gồm 120 vấn đề liên quan đến những học thuyết, cơ chế và chính sách quản lý tiền tệ và tài chính
Mô tả vật lý:216tr.
Số ISBN:2-7178-2562-2