Droit de la planification et de la politique économique\

Sách phân tích những cơ sở nền tảng của kinh tế, quá trình kế hoạch hóa, việc thực hiện kế hoạch trên cơ sở thu hút đầu tư nhà nước và cá nhân; các hình thức kiểm soát tiền tệ và quỹ phúc lợi

Lưu vào:
Tác giả chính: Georges S. Vlachos
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Perpignan, 1990
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.07 Dr428t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn