L'économie internationale en mouvement\

Sách phân các xu hướng phát triển của các nhóm nước trên thế giới trong các lĩnh vực: lương, tài chính, tiền tệ và các trào lưu xã hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Pierre Vallaud
Đồng tác giả: Yves Messarovitch
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Hachette, 1991
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách phân các xu hướng phát triển của các nhóm nước trên thế giới trong các lĩnh vực: lương, tài chính, tiền tệ và các trào lưu xã hội
Mô tả vật lý:252tr.+index
Số ISBN:28-8584-8