Trách nhiệm cá nhân: Thời luận\

Bài phân tích mối quan hệ giữa trách nhiệm và quyền. Quyền gắn liền với lợi, nhưng quyền cũng gắn liền với trách nhiệm, chừng nào chưa xác định rõ trách nhiệm cá nhân thì đất nước chưa thể đi lên...

Lưu vào:
Tác giả chính: Vương Hạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!