Góp phần xây dựng, hoàn thiện bộ máy Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức\

Bài viết nêu bật những thành tựu và đóng góp của Bộ Nội vụ trong thực tiễn hoạt động gần 60 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, rút ra một số kinh nghiệm về công tác nội vụ và tổ chức Nhà nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Quang Trung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!