Trích dẫn APA

Cẩm Châu. Các quan mua ruộng lập phố như thế nào: Vụ án nghiêm trọng về quản lý, sử dụng đất đai tại Phú Lãm, Hà tây\.

Chicago Style Citation

Cẩm Châu. Các Quan Mua Ruộng Lập Phố Như Thế Nào: Vụ án Nghiêm Trọng Về Quản Lý, Sử Dụng đất đai Tại Phú Lãm, Hà Tây\.

Trích dẫn MLA

Cẩm Châu. Các Quan Mua Ruộng Lập Phố Như Thế Nào: Vụ án Nghiêm Trọng Về Quản Lý, Sử Dụng đất đai Tại Phú Lãm, Hà Tây\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.