Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào - Một chính khách giản dị

Vê dư luận báo chí đánh giá Tổng bí thư Trung quốc Hồ cẩm Đào là một chính khách biết lùi hai bước tiến ba bước. Sự gỉan dị của ông là tấm gương cho việc cải tổ lề lối làm việc của cán bộ trong bộ máy lãnh đạo Đảng và Nhà nước, củng cố niềm tin cho cộng đồng......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!