Những tên gọi của Hà nội qua các thời kỳ lịch sử\

Trước khi trở thành kinh đô của nước Đại Việt dưới triều Lý (1010), Thăng long-Hà nội đã có nhiều tên khác nhau được ghi chép trong sử sách: Long Đỗ, Tống Bình, Đại La, Thăng Long, Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh, Bắc Thành, Thăng Long và Hà Nội. Tuy nhiên vẫn có nhiều tên gọi không chính thức: Trường...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương