Dictionnaire: droit économie - gestion

Sách được biên soạn dưới dạng từ điển dùng để tra cứu những từ và tập hợp từ thường gặp trong các văn bản pháp luật, kinh tế và quản lý

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: L'Hermes, 1994
Phiên bản:Lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 340 D301t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn