Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưàng và tự do không tín ngưàng, các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật\

Bài viết phân tích về chính sách đối với tôn giáo ở Việt nam và không đồng tình trước công bố của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ về Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế ngày 15-9-2004 đã xuyên tạc tình hình tôn giáo của Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Nghiêm Vạn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!