Gửi nội dung này: Về phương án bảo tồn khu di tích Hoàng thành Thăng Long sẽ là 2+1\