Thành Cổ loa có mấy lớp\

Bài giải đáp về lịch sử thành Cổ loa thời An Dương Vương xung quanh việc thành có 2 lớp, 3 lớp hoặc 9 lớp

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Lan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!