Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Luật này đã được QHKX, KH thứ 7 SĐ, BS và thông qua ngày 9-6-2000

Luật bổ sung điều 19a, điều 21a; sửa đổi các điều: điểm 2, đoạn 2 điều 3, khoản 3 điều 14, điều 21, 33, 34, đoạn 2 điều 35, điều 40, 41, 43, 44, 46, 47, 52, 53, đoạn 2 điều 55, điều 59, 60, 63, 64, 66 của Luật ngày 12-11-1996. Toàn văn luật đã sửa đổi gồm 6 chương, 68 điều...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.092 L504đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn