Các quy định pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Sách tập hợp các văn bản pháp luật hiện hành của nhà nước quy định các vấn đề kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất và các quy định liên quan khác như: hợp đồng lao động, lao động có yếu tố nước ngoài, thỏa ước lao động tập thể, an toàn vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, xử lý các vi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 C101q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn