Chân dung triết gia Đức\

Sách phác thảo chân dung và giới thiệu những nghiên cứu sơ khởi về tư tưởng của các triết gia duy tâm Đức: Leibniz, Kant, Hegel, Goethe, Schopenhauer, Nietzsche, Schweitzer, Jaspers, Bloch, Plessner, Scheler và Gehlen

Lưu vào:
Tác giả chính: Quang Chiến
Tác giả tập thể: Viện triết học
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 194 Ch121d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn