Gửi nội dung này: Có 2 vị tướng tài Việt nam của thế giới\