Nguyễn Trãi với cuộc đấu tranh Trừ độc, trừ tham, trừ bạo ngược\

Nguyễn Trãi là một đại thần thời vua Lê Thái Tông. Kháng chiến chống quân Minh thắng lợi ông hăm hở đem tài năng của mình ra phụng sự đất nước. Quan điểm của ông là phải lấy việc phục vụ nhân dân làm trọng tâm công việc, cho dù mệnh lệnh của vua nếu trái với quan điểm thần dân thì ông cũng quyết chố...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Xuân Đàn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!