Điều lệ Đảng - Từ đại hội đến đại hội: Lý luận và thực tiễn\

Sách trình bày các vấn đề lý luận, thực tiễn ĐCS Việt Nam đã vận dụng, phát triển những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng được đề cập trong các điều lệ và văn kiện Đảng; phân tích những nguyên tắc cơ bản về xây dựng Đảng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Huy Bảo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 Đ309l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn