Những bài học lịch sử về đê điều\

Lịch sử về đê điều Việt nam có từ thời Trần thái Tông, cách đây cũng hơn 750 năm, để lại nhiều bài học quý giá trong việc giữ gìn, tôn tạo, bảo vệ đê và hộ đê đã trở thành truyền thống của người Việt nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan Khánh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!