Đơn vị thùng trong mua bán dầu trên thế giới bằng bao nhiêu lít\

Đơn vị thùng có nguồn gốc từ Mỹ, nên gọi là US Barrel. Mỗi Barrel tính chính xác là 159,984 lít, hay 0,159m3, hay 42 gallon (Mỹ), hoặc 34,973 gallon (Anh). Trong buôn bán thường lấy giá trị gần đúng để chuyển đổi như sau: - 1 US Barrel là 150 lít=0,14 tấn dầu thô. - 1 tấn dầu thô đổi sang thể tích t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Mạnh Trí
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!