Xác lập cơ sở cho đạo đức: Đối thoại của Mạnh Tử với một triết gia khai sáng\

Sách trình bày những quan điểm của Mạnh Tử về đạo đức học, phương pháp luận của đạo đức học trong sự vận hành sống động

Lưu vào:
Tác giả chính: Francois Jullien
Đồng tác giả: Hoàng, Ngọc Hiến
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách trình bày những quan điểm của Mạnh Tử về đạo đức học, phương pháp luận của đạo đức học trong sự vận hành sống động
Mô tả vật lý:286tr.