Bác Hồ với chí sĩ Phan Kế Toại\

Giới thiệu sơ lược tiểu sử của chí sĩ Phan Kế Toại, những đóng góp của ông đối với Chính phủ Việt nam từ buổi đầu dựng nước đến khi ông nghỉ hưu

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!