Bước khởi đầu quan trọng trong việc chuẩn bị nội dung tiến tới Đại hội lần thứ X của Đảng\

Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh bế mạc Hội nghị lần thứ 11 BCH T.Ư khoá IX ngày 25-1-2005

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh bế mạc Hội nghị lần thứ 11 BCH T.Ư khoá IX ngày 25-1-2005