Nghị định 04/2005/NĐ-CP hướng dẫn khiếu nại, tố cáo về lao động trái với Bộ Luật Lao động

Bộ LĐTBXH biên soạn và tham mưu cho Chính phủ ban hành NĐ04 hướng dẫn khiếu nại, tố cáo về lao động đã trái với nội dung của Bộ Luật Lao động quy định. Sự sao chép đã làm cho NĐ đầu ngô mình sở khó khăn cho việc áp dụng luật Lao động trong thực tiễn, đặc biệt là gây hiểu lầm quan hệ hành chính với q...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Minh Đức
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!