Thế giới hiện đại và tư duy mới về CNH, HĐH rút ngắn

Bài báo phân tích về thực trạng bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội của một số quốc gia trên thế giới, mô hình phát triển kinh tế tri thức của các nước Trung quốc, ấn Độ và quan điểm về mục tiêu và tư duy chiến lược đến năm 2020 của Đảng ta phát triển KT-XH...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đình Thiên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!