Gửi nội dung này: Thế giới hiện đại và tư duy mới về CNH, HĐH rút ngắn