Thi hành khoản tiền lãi suất theo án đã tuyên

Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19-6-1997 của TANDTC-VKSNDTC-Bộ Tư pháp-Bộ Tài chính (điểm b, khoản 4 mục IV) thì đối với việc thi hành các bản án có hiệu lực trước ngày TTư này có hiệu lực pháp luật, mà trường hợp phải thi hành án không phải là hiện vật, cơ quan thi hành án thi hành đúng theo qu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!