Tuổi tham gia bầu cử

Theo Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền đi bầu cử. Nếu bạn sinh ngày 20-5-1984 thì còn thiếu 2 ngày mới đủ tuổi đi bầu diễn ra vào ngày 19-5-2002

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương