Các công ty cho thuê tài chính phải thực hiện những loại thúê gì

Theo Thông tư số 24/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ thúê đối với các hoạt động cho thuê tài chính thì các Công ty cho thuê tài chính phải thực hiện những loại thúê: Thúê GTGT, thúê thu nhập doanh nghiệp, thúê xuất nhập khẩu và lệ phí trước bạ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!