Triết lý phát triển C.Mac, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh\

Tìm hiểu triết lý phát triển của Mác, Angghen và Lênin từ lý luận chung tới thực tiễn thông qua thực tiễn phát triển của một số nước tư bản, thuộc địa và triết lý phát triển Hồ Chí Minh qua việc tiếp thu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào việc xây dựng triết lý phát triển...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Huyền
Tác giả tập thể: Viện triết học
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2000
Chủ đề:
Mac
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4 Tr308l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn