Những trường hợp không được thanh toán công tác phí

Những trường hợp không được thanh toán công tác phí được quy định tại điểm 5 Mục II Thông tư số 02/1999/TT-BTP ngày 11/1/1999

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!